مشخصات فردی

نام: زهرا

نام خانوادگی: سهراب پور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: zsohrabpour@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ZahraSohrabpoor


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

گرایش: شیمی فیزیک

واحد سازمانی: شیمی