رفتار كششي نانو كامپوزيت اپوكسي ـ سيليكاي اصلاح سطحي شده

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : رضا زارعي

بررسي تجربي خواص ضربه سرعت بالاي صفحات كامپوزيتي مشبك تقويت شده با الياف بازالت

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : آرزو عبدي

مقايسه خواص ضربه سرعت بالاي صفحات كامپوزيتي مشبك تقويت شده با الياف شيشه E و بازالت

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : محمدجواد فخاريان قمي

بررسي رفتار كششي كامپوزيت هاي اپوكسي - الياف شيشه تقويت شده با نانو ذرات آلومينا

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش
Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : سيده مليكا صالح كوتاهي

بررسي رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت هاي اپوكسي/مت شيشه/ نانو كلي تحت بارگذاري عرضي

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش
Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : مهنازسادات ميرياني

بررسي رفتار ضربه¬ي سرعت بالاي كامپوزيت¬هاي هيبريدي اپوكسي/ بازالت/كولار

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : زهرا اميني گركاني

بررسي تجربي رفتار ضربه سرعت بالاي چند لايه هاي هيبريدي الياف - فلز

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : الهام اينانلو

انتخاب مواد براي دريافت حرارت از سيستم هاي حرارتي خورشيدي دما بالا

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, فرشاد ترابي, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Farshad Torabi, Hossein Siadati
نام دانشجو : نگاه پارسي

بررسي خواص خمشي كامپوزيت هاي زمينه پليمري ترموست تقويت شده با الياف جوت حاوي نانوذرات رس

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش
Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : سوزان فدائي

بررسي خواص كششي كامپوزيت هاي زمينه پليمري تقويت شده با الياف جوت حاوي نانوذرات رس

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : متين رضايان

بررسي شرايط گرمايشي روي خواص مكانيكي چند لايه الياف فلز FML حاوي نانوذرات

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : مهرداد مكتبي

پروژه

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : ايسان سجادي

بررسي شرايط گرمايشي روي خواص مكانيكي چند لايه هاي الياف فلز fml حاوي نانو ذرات

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : سيداميرمحمد مجاب

تاثير نانو صفحات گرافن بر خواص خمشي كامپوزيت هاي الياف/فلز تحت شرايط محيطي

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش
Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : رومينا كشاورز

اثر نانو لوله هاي كربني چند ديواره بر خواص خمشي كامپوزيت هاي الياف-فلز قرار گرفته در معرض آب دريا

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : ايسان سجادي