تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

طراحي و توسعه ابزار تحليل ديناميكي و شبيه سازي جنبش هاي قوي زمين

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, مصطفي مسعودي, جناب آقاي دكتر محمدرضا قائم مقاميان, مصطفي مسعودي
Mohammad Reza Zolfaghari, Mostafa Masoudi, , Mostafa Masoudi
نام دانشجو : سهيل ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

توسعه رابطه كاهندگي براي ايران

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, بهروز عسگريان, رضا كرمي محمدي, سيدبهرام بهشتي اول, مهدي زارع, غلامرضا قدرتي اميري
Mohammad Reza Zolfaghari, Behrooz Asgarian, Reza Karami Mohammadi, Seyed Bahram Beheshti Avval, ,
نام دانشجو : عاطفه درزي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

توسعه مدلي براي تفكيك زلزله هاي وابسته با استفاده از پنجره هاي مكاني-زماني فازي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : امير شه لي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

آناليز عدك قطعيت ها در توسعه توابع شكنندگي لرزه اي تجهيزات با استفاده از ميز لرزان مجازي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, سيدبهرام بهشتي اول, كامبد اميني حسيني
Mohammad Reza Zolfaghari, Seyed Bahram Beheshti Avval, Kambod Hosseini amini
نام دانشجو : پيام مومني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

مدلسازي و تحليل آسيب پذيري لرزه اي سكوهاي ثابت فلزي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, مصطفي زين الديني, بهروز عسگريان, علي جباري
Mohammad Reza Zolfaghari, Mostafa Zeinoddini, Behrooz Asgarian, Ali Jabbari
نام دانشجو : آزاده عجمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

توسعه مدل ريسك لرزه اي كلان شهر كرج

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, سيدبهرام بهشتي اول
Mohammad Reza Zolfaghari, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : بهنام قمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

مدلسازي شاخص هاي گسترش بهينه پوشش بيمه اي زلزله ساختمانها در سطح كشور

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, مصطفي مسعودي, ناصر اسدي
Mohammad Reza Zolfaghari, Mostafa Masoudi,
نام دانشجو : حسام معدني پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

مدل سازي عدم قطعيت هاي مرتبط با فرآيند گسلش در تحليل احتمالاتي خطر زلزله

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, مصطفي مسعودي
Mohammad Reza Zolfaghari, Mostafa Masoudi
نام دانشجو : عماد مسرور

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

بهينه سازي شاخص هاي بيمه اي با استفاده از مدلهاي تخمين خسارت لرزه اي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, سيدبهرام بهشتي اول
Mohammad Reza Zolfaghari, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : سينا نعيمي دافچاهي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

ارائه مدل بهينه سازي اختصاص منابع اقتصادي به منظور كاهش ريسك لرزه اي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, فخرالدين احمدي دانش آشتياني, بهروز عسگريان, محمود حسيني, محسن غفوري آشتياني, محمود قضاوي
Mohammad Reza Zolfaghari, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Behrooz Asgarian, , ,
نام دانشجو : الناز پيغاله

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

تهيه بانك اطلاعات محيط مصنوع ساختمان هاي كشور جهت استفاده در تحليل ريسك لرزه اي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, بهروز عسگريان, كيارش ناصراسدي
Mohammad Reza Zolfaghari, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : ناصر ذرغم

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تعيين منحني هاي شكنندگي فرو ريزش در سازه هاي فولادي خمشي با در نظر گرفتن منابع مختلف عدم قطعيتهاي مدلسازي با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: سيدبهرام بهشتي اول, محمدرضا ذوالفقاري, رضا كرمي محمدي, كورش نصراله زاده نشلي, مصطفي زين الديني, علي اكبر آقا كوچك , غلامرضا قدرتي اميري
Seyed Bahram Beheshti Avval, Mohammad Reza Zolfaghari, Reza Karami Mohammadi, Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Mostafa Zeinoddini, ,
نام دانشجو : احسان خجسته فر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

توسعه يك مدل احتمالي جهت برآورد ميزان تلفات جاني ناشي از زلزله مبتني بر مكانيسم تخريب ساختمان ها

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, بابك منصوري, سيدبهرام بهشتي اول
Mohammad Reza Zolfaghari, , Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : سيد محسن موسوي قيه قشلاقي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

توسعه روش پهنه بندي خطر احتمالي زلزله با استفاده از مدلسازي عدم قطعيت ها در فرايند توابع تجربي گرين

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, محمد رضا قائممقاميان, رضا كرمي محمدي
Mohammad Reza Zolfaghari, , Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : محمدمهدي افشارپورارس

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

؟

نام اساتید: محسن سلطان پور, محمدرضا ذوالفقاري, رضا كماليان, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Mohammad Reza Zolfaghari, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : سامان لعلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدلسازي احتمالي ريسك ناشي از پيامدخاي سونامي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, محسن سلطان پور
Mohammad Reza Zolfaghari, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : سامان لعلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

توسعه روابط شكنندگي لرزه اي براي تجهيزات و محتويات صنعتي سنگين با استفاده از روش هاي تحليلي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, سيدمسعود ميرطاهري
Mohammad Reza Zolfaghari, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : سعيد اسمعيلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

ارزيابي احتمالاتي سكوهاي فرا ساحلي از نوع غولادي به روش موج دوام

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمدرضا ذوالفقاري, همايون استكانچي, حسن ميرزا بزرگ
Mostafa Zeinoddini, Mohammad Reza Zolfaghari, , Hasan Mirza Bozorg
نام دانشجو : ياشار يعقوبي نمين

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

آناليز قابليت اعتماد ژذيري و توسعه منحني شكنندگي براي سازه هاي با كاربري بدون وقفه به روش احتمالي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : آيدين فولادوند

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مدلسازي احتمالي توليد و انتشار امواج سونامي هاي ناشي از زلزله

نام اساتید: محسن سلطان پور, محمدرضا ذوالفقاري, رضا كماليان, كورش حجازي
Mohsen Soltanpour, Mohammad Reza Zolfaghari, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : مصطفي گندمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱

توسعه ي منحني هاي شكنندگي لرزه اي براي سازه هاي صنعتي فولادي با روش هاي تحليلي احتمالي و اعمال عدم قطعيت ها

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : اميرحسين افتخاراردبيلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۲

ارزيابي خسارت لرزه اي احتمالي شبكه گاز رساني شهري

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, رضا كرمي محمدي, كامبد اميني
Mohammad Reza Zolfaghari, Reza Karami Mohammadi,
نام دانشجو : نادر محمدي پور

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۹

ارزيابي خسارات لرزه اي احتمالي راهاي بين شهري

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, سيدبهرام بهشتي اول
Mohammad Reza Zolfaghari, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : احمد شيرزاده گشت رودخاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

توسعه توابع شكنندگي لرزه اي تجهيزات و محتويات منازل مسكوني از طريق شبيه سازي احتمالي ميز لرزه اي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, رضا كرمي محمدي, دكتر غفوري آشتياني
Mohammad Reza Zolfaghari, Reza Karami Mohammadi,
نام دانشجو : محمدهادي رفيعيان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

مدل سازي منابع لرزه اي ايران در جهت پهنه بندي خطر زلزله

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, بهروز عسگريان
Mohammad Reza Zolfaghari, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : عاطفه درزي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدلسازي و پهنه بندي خطر زلزله با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, رضا كرمي محمدي
Mohammad Reza Zolfaghari, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : آيدين خسروي كورعباسلو

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل ريسك لرزه اي شبكه هاي ملي برق بانگاه به شبكه ملي برق ايران

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, رضا كرمي محمدي
Mohammad Reza Zolfaghari, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : خيام ديدار

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

پهنه بندي محدود حوزه نزديك شهر تهران با استفاده از انجام تحليل خطر لرزه اي و تجزيه خطر

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, بهروز عسگريان
Mohammad Reza Zolfaghari, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : مهدي ثاقبي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

شاخص ارزش افزوده اقتصادي مقاوم سازي لرزه اي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, سيدبهرام بهشتي اول
Mohammad Reza Zolfaghari, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : شيما محبوبي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۵

توسعه منحني هاي تردد براي سازههاي بتن ارمه جعبه اي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, سيدبهرام بهشتي اول
Mohammad Reza Zolfaghari, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : مهران سالاريان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۲

مدل سازي عملكرد لرزهاي شبكه راه درون شهري به صورت احتمالي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, منصور حاجي حسينلو
Mohammad Reza Zolfaghari, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : ميثم مغيثي

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵/۱۰

مطالعه عملكرد لرزه اي ساختمانهاي مطابق با استاندارد 2800 در برابر نگاشتهاي حوزه نزديك

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, محمدرضا ذوالفقاري
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : مرتضي نعمتي

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳/۲۶

تهيه بانك اطلاعاتي گسلهاي فعال ايران و اصلاح موقعيت جغرافيايي گسلها با استفاده از داده هاي DEM

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : مهدي كيانيان

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹/۰۱

شبيه سازي احتماليجنبشهاي شديد زمين با استفاده از روش توابع تجربي گرين و ابزار جي اي اس

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : احسان خجسته فر

تاریخ:

بررسي آسيب پذيري لرزهاي ساختمانهاي فلزي1 تا 5 طبقه در منطقه 4 شهر تهران

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : منصور نوري

تاریخ:

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي مخازن غيرمدفون بتني زميني

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, بهروز عسگريان
Mohammad Reza Zolfaghari, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : نرگس السادات بصام زاده

تاریخ:

تحليل ريسك آتش سوزي پس از زلزله مطالعه موردي بخشي از شهر تهران

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : الناز پيغاله

تاریخ:

طراحي و توسعه يك نرم افزار شي گرا براي تحليل خطر زلزله

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : غلامعلي نصيرزاده

تاریخ:

پهنه بندي ريسك لرزه اي شبكه هاي آبرساني شهري ، مطالعه موردي بخشي از شبكه آبرساني شهر تهران

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : موسي اكبري نياري

تاریخ:

مطالعه و توسعه روشي جهت تخمين آسيب پذيري لرزه اي تجهيزات در ساختمان هاي مهم

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Mohammad Reza Zolfaghari, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : امير هاشمي طباطبايي

تاریخ:

مدل سازي الگو هاي خرابي و گونه هاي فروريزش مختلف ساختمانها ي شهري در زمان وقوع زلزله

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : احسان حسين زاده ارومي

تاریخ:

مدلسازي توابع آسيب پذيري لرزهاي تجهيزات متعارف بيمارستاني

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : سيما جهانبخش

تاریخ:

پيش بيني بلند مدت تراز آب دراي خزر با رويكرد احتمالاتي

نام اساتید: محسن سلطان پور, محمدرضا ذوالفقاري
Mohsen Soltanpour, Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : سيده محيا حسيني

تاریخ:

توسعه مدلي براي پيش بيني احتمالي همبستگي فضايي چنند متغره جنبش هاي قوي زمين

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : محبوبه فرقاني اله آبادي

تاریخ:

رتبه بندي و انتخاب روابط كاهندگي محلي، منطقه اي و جهاني با استفاده از تحليل هاي آماري بر بانك شتابنگاري ايران

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : عليرضا شجاعي اراني

تاریخ:

توسعه مدل احتمالي براي ارزيابي ريسك گو برداري هاي موقت شهي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : بهنام نعيم پور

تاریخ:

توسعه توابع آسيب پذيري لرزه اي به روش آماري - تحليلي با استفاده از اطلاعات زلزله كرمانشاه

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : علي جعفرنيا

تاریخ:

ارزيابي همبستگي آماري خسارات لرزه اي سازه اي و غير سازه اي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : عليرضا حسنلو

تاریخ:

توسعه روابط پيش بيني جنبش قوي زمين با استفاده از داده هاي واقعي و شبيه سازي در ايران

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, مصطفي مسعودي, بهروز عسگريان
Mohammad Reza Zolfaghari, Mostafa Masoudi, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : سميرا سرخوندي

تاریخ:

برآورد تلفات انساني ناشي از خسارت لرزه اي با نگاه وابستگي به خسارات ساختماني

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري
Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : نسرين وردي زاده