مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: مشایخی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mmashayekhi67@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadrezaMashekhi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران