مشخصات فردی

نام: محمدجواد

نام خانوادگی: استادمیرزا تهرانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mohammad.tehrani@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۲۰۱۴۳۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadJavadOstadMirzaTehrani

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

گرایش: آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران