مشخصات فردی

نام: محمد حسین

نام خانوادگی: ژولیده حقیقی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.jolideh@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadhosseinJolidehhaghighi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: اتمی ملکولی-نجوم

واحد سازمانی: فیزیک