مشخصات فردی

نام: محمدهادی

نام خانوادگی: علائیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.alaeiyan@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۴۱۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadhadiAlaeiyan

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: مهندسی نرم افزار

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر