مشخصات فردی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: شاملی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mohammadali.shameli@unipd.it

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadAliShameli


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: مخابرات میدان موج

واحد سازمانی: مهندسی برق