مشخصات فردی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: ایرانمنش


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: iranmanesh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/mohammadaliiranmanesh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: خاک و پی

واحد سازمانی: مهندسی عمران