محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۸

نویسندگان: محمد مهدي امامي

Mohamad Mahdi Emami

عنوان همایش: راهكارهاي اجرايي شدن اصل هشتم قانون اساسي