مشخصات فردی

نام: کعبه

نام خانوادگی: یعقوبی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: dr.yaghoobi@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/KabehYaghobi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: شبکه های کامپیوتری

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر