مشخصات فردی

نام: حسین

نام خانوادگی: شفیعی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hs.shafiei@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HosseinShafiee


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: کامپیوتر

گرایش: شبکه های کامپیوتری

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر