تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

شهودي از انحنا روي رويه هاي اسپكولار

seeing curvature on specular surfaces

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, فرزانه رمضاني بناب, مرتضي ميرمحمد رضائي, فرزانه رمضاني بناب
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Farzaneh Ramezani Bonab, morteza mirmohamad rezaei, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : قاسم عابدي طالب قشلاقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

يك تعميم از منيفلدهاي سايامتريك

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : مرضيه عامره گلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

درباره ساختارهاي سايا و تقريبا ساياي تعميم يافته

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, مليحه حسيني, فرزانه رمضاني بناب, محمود هادي زاده يزدي
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Maliheh Hosseini, Farzaneh Ramezani Bonab, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : نيلوفر حسين پور كاشاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درباره مانيفلدهاي هسيان و يك شار هندسي روي آن ها

نام اساتید: فرشته ملك, مليحه حسيني, حسن حقيقي, علي رضا مقدم فر
Fereshteh Malek, Maliheh Hosseini, Hassan Haghighi, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : سيده مريم ميرغفوري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

درباره نامساوي چن

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : مهدي مصطفوي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

برخي از نتايج ميدانهاي هم دايره اي با كاربردهاي آنها در ريچي سوليتون

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : عبيد هوشيار

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

منيفلدهاي كو- كلهربا يك ويژگي تقارني خاص

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, فرزانه رمضاني بناب, بهزاد نجفي, فرزانه رمضاني بناب
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Farzaneh Ramezani Bonab, , Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : معصومه توفيقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

سابمرسيون هاي نيم پايا از منيفلدهاي تقريبا هرميتي

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, مليحه حسيني, مليحه حسيني, مرتضي ميرمحمدرضايي
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini,
نام دانشجو : افسانه قربالي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

ريچي ساليتون و ميدان هاي برداري همرو

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, مرتضي ميرمحمدرضايي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, , Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : مريم بهنامي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

ميدان هاي برداري همديس روي منيفلدهاي ريمني

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : عليرضا اسماعيلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

در باره منيفلدهاي ريچي سوليتون

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : فاطمه كميليان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

رويه هاي خطي وينگارتن در منيفلدهاي موضعا متقارن

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : اكبر ابراهيم خاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

ساختارهاي القايي روي مانيفلدهاي ريماني حاصلضربي

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : نرگس بيرانوند

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵

در باره ي التصاق هاي شبه متقارن متريك روي يك مانيفلد پارا- ساساكين لورنستي

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : سيده متين آقاسيدمحمد كشميري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

در باره مانيفلدهاي 3- بعدي پارا ساساكي نوع (?)

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : سپيده نجاتي مهر

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

در باره مانيفلدهاي تقريبا پارا-سايا

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : مهسا قناتي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۷

درباره مانيفلدهاي سيمپلكتيك

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, علي رضا مقدم فر, علي رضا مقدم فر
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Alireza Moghaddamfar, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : شهروز جعفرزاده مجاوري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹

درباره قضيه گوس بونه

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, اعظم ايزدي, اعظم ايزدي
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Azam Izadi, Azam Izadi
نام دانشجو : سيدهادي ابطحي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

درباره زير مانفيلدهاي شبه نافي مانيفلدهاي هسيان

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : نرگس تاج آبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

توزيع هاي ساياي كهلري

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : مريم عباسي محمدآبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۰

رده هايي از منيفلد هاي تقريبا سايا

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, مليحه حسيني, شعبان قلندرزاده
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Maliheh Hosseini, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : محمدباقر كاظمي بلگه‌شير

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸

دسته بندي متريك هاي اينشتني تابيده

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : محمدصادق علي بيگي طرئي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰

متر اينشتني ضربي تابيده روي مانيفلدهاي با انحناي اسكالري ثابت

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : سارا فدائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

در باره زير مانيفلدهاي اسلنت

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, حسن حقيقي, هاشم پروانه مسيحا
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Hassan Haghighi, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : سيدعلي لاجوردي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۹

ضرب تابيده و ضرب دوگانه تابيده روي برخي از مانيفلدهاي خاص

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, هاشم پروانه مسيحا, حسن حقيقي
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Hashem Parvaneh Masiha, Hassan Haghighi
نام دانشجو : فرشاد فيروزي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

درباره ما نيفلد هاي هسيان

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, حسن حقيقي, علي رضا مقدم فر
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, Hassan Haghighi, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : سيده مريم ميرغفوري

تاریخ:

درباره مانيفلدهاي ريكارنت تعميم يافته

نام اساتید: فرشته ملك
Fereshteh Malek
نام دانشجو : وجيهه احمدي

تاریخ:

زير منيفلد هاي حاصل ضرب تابيده لژاندري فضاهاي فرم ساساكي تعميم يافته

نام اساتید: فرشته ملك
Fereshteh Malek
نام دانشجو : وحيد نژاداكبري مهربان

تاریخ:

درباره مانيفلدهاي كن موتسو

نام اساتید: فرشته ملك
Fereshteh Malek
نام دانشجو : سميه خندان

تاریخ:

ساختارهاي تقريبا سايا متريك و ساختارهاي آماري

نام اساتید: فرشته ملك
Fereshteh Malek
نام دانشجو : هانيه اكبري

تاریخ:

درباره ميدانهاي برداري همديس كيلينگ روي منيفلدهاي ريمني

on 2-kiling and conformal vector fields on riemannian manifolds

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi
نام دانشجو : سارا داوودي مهر

تاریخ:

ميدان هاي برداري گراديان هم ديس بر منيفلدهاي ريماني كراندار

conformal gradient vector fields on riemannian manifolds with boundary

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi
نام دانشجو : نيلوفر حاجيلو