مشخصات فردی

نام: اسماعیل

نام خانوادگی: نجفی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: e.najafi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/EsmaeilNajafi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: مکاترونیک

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک