مشخصات فردی

نام: بشری

نام خانوادگی: پیشگو


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: boshra.pishgoo@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/boshrapishgoo


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: هوش مصنوعی

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر