مشخصات فردی

نام: آیسا

نام خانوادگی: رسولی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: aisa.rassoli@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AisaRassoli


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: بیومکانیک

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک