مشخصات فردی

نام: سوگند

نام خانوادگی: نوروزی زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: noroozizadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۲۳۰۶۴۲۸۶

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/Sogandnoroozizadeh

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

گرایش: زبان های خارجی و ادبیات فارسی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی