مشخصات فردی

نام: سیدحسین

نام خانوادگی: ساداتی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sadati@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedHosseinSadati


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

گرایش: طراحی جامدات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک