مشخصات فردی

نام: سید بابک

نام خانوادگی: ابراهیمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: b_ebrahimi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۳۴۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedBabakEbrahimi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مهندسی مالی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع