مشخصات فردی

نام: صادق

نام خانوادگی: محسن زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sa.mohsenzade@yahoo.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SadeghMohsenzadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: سیستم های قدرت

واحد سازمانی: مهندسی برق