مشخصات فردی

نام: رضا

نام خانوادگی: اسلامی فارسانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: eslami@kntu.ac.ir

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RezaEslamiFarsani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: شناسائی و انتخاب مواد مهندسی

واحد سازمانی: مهندسی و علم مواد