مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: ذوالفقاری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mzolfaghari@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadRezaZolfaghari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران