مشخصات فردی

نام: محمد مهدی

نام خانوادگی: امامی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: Emami_mm@yahoo.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohamadMahdiEmami


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فقه و اصول

گرایش: معارف اسلامی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی