مشخصات فردی

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: حمیدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hamidi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HamidrezaHamidi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

گرایش: تربیت بدنی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی