مشخصات فردی

نام: فرشته

نام خانوادگی: ملک


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: malek@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FereshtehMalek


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش: ریاضی محض

واحد سازمانی: ریاضی