از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه نشريه علمي ترويجي زبان فارسي،زبان علم

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ :

معاون امورآموزش و پشتيباني مركز آموزش هاي عمومي