مشخصات فردی

نام: شبنم

نام خانوادگی: صدری مقدم


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sadrimoghaddam@kntu.ac.ir

شماره تماس: داخلی ۲۹۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/shabnamSadrimoghaddam

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - مهندسی آب و محیط زیست

گرایش: محیط زیست

واحد سازمانی: مهندسی عمران