مشخصات فردی

نام: سارا

نام خانوادگی: مشحون


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mashhoun@ncl.sharif.edu

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/saraMashhoun


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: فیزیک حالت جامد

واحد سازمانی: فیزیک