از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ تا تاریخ :

مدير ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه ترموديناميك

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تا تاریخ :

عضو كارگروه راهبردي توسعه روابط بين المللي دانشگاه