مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: مشکوری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mahdi.mashkoori@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehdiMashkori


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

گرایش: فیزیک حالت جامد

واحد سازمانی: فیزیک