مشخصات فردی

نام: محمود

نام خانوادگی: هادی زاده یزدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hadizadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۷۱۲۵۰۷۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahmoudHadizadehYazdi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی

گرایش: ریاضی کاربردی

واحد سازمانی: ریاضی