مشخصات فردی

نام: محمود

نام خانوادگی: هادی زاده یزدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hadizadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۷۱۲۵۰۷۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahmoudHadizadehYazdi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

گرایش: ریاضی کاربردی

واحد سازمانی: ریاضی