از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

مدير گروه ژئودزي دانشكده مهندسي نقشه برداري