تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

حل مسئله معكوس گراويمتري در اكتشافات معدني براي مدلسازي دانسيته در مناطق آجي چاي (آذربايجان شرقي) و قره آغاج (استان زنجان)

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني, ايرج جزيرييان, سعيد فرزانه, ايرج جزيرييان
Mahdi Raoofian, Iraj Jazirian, , Iraj Jazirian
نام دانشجو : مرضيه سادات احمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

مدلسازي تغيير شكلهاي ارتفاعي تكتونيكي در فلات ايران با استفاده از تلفيق مشاهدات GPS و GRACE

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني, بهزاد وثوقي, سعيد فرزانه, بهزاد وثوقي
Mahdi Raoofian, Behzad Vosoghi, , Behzad Vosoghi
نام دانشجو : سيدوحيد حسيني پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

تعيين پارامترهاي گسل با استفاده از تلفيق ميدان سرعت GPS، تغييرات جاذبه حاصل از ماهواره GRACE و مدلهاي غير همگن لايه اي

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني, بهزاد وثوقي, سعيد فرزانه, بهزاد وثوقي
Mahdi Raoofian, Behzad Vosoghi, , Behzad Vosoghi
نام دانشجو : حميد حبيبي مجنده

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

مدلسازي اثر اصطكاك اتمسفر با تلفيق مدلهاي ديناميكي و كنيماتيكي تعيين مدار

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني, ايرج جزيرييان, سعيد فرزانه, ايرج جزيرييان
Mahdi Raoofian, Iraj Jazirian, , Iraj Jazirian
نام دانشجو : امينه قائدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

مدلسازي تغيير شكل بلند مدت پهنه شرقي ايران

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني, عليرضا خداورديان, بهزاد وثوقي, يحيي جمور
Mahdi Raoofian, Alireza Khodaverdian, Behzad Vosoghi,
نام دانشجو : حسين نوري زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مدلسازي تك لايه يونسفر به روش المان محدود منحني الخط و درونيابي C1 با استفاده از مشاهدات GPS

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني, يزدان عامريان, محمد مهدي علي زاده اليزئي, سعيد فرزانه, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Mahdi Raoofian, Yazdan Amerian, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, , Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : پرويز نعمتي پور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

تلفيق مشاهدات ثقل سنجي هوايي و ماهواره ايي براي مدلسازي ميدان ثقل محلي

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني, يزدان عامريان, عبدالرضا صفري, يزدان عامريان
Mahdi Raoofian, Yazdan Amerian, , Yazdan Amerian
نام دانشجو : محسن فيضي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

تخمين گشتاورهاي وارد بر ماهواره گريس به كمك تلفيق مدلهاي ديناميكي و داده هاي حسگر ستاره

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني, نيما اسديان, محمد مهدي علي زاده اليزئي, سعيد فرزانه, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Mahdi Raoofian, Nima Asadian, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, , Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : محمدحسين مافي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

مدلسازي تغيير شكل پوسته با استفاده از داده هاي شبكه ژئوديناميك كشور و روش المان محدود غير خطي

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني, بهزاد وثوقي, سعيد فرزانه, بهزاد وثوقي
Mahdi Raoofian, Behzad Vosoghi, , Behzad Vosoghi
نام دانشجو : زينب ملكشاهيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

تعيين ديناميكي مدار حركت سه بعدي در مسئله سه جسم محدود بيضوي

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني, علي آرام, يزدان عامريان, سعيد فرزانه, يزدان عامريان
Mahdi Raoofian, , Yazdan Amerian, , Yazdan Amerian
نام دانشجو : خديجه فلاح شجاعي

تاریخ:

بهبود مدلسازي جريانهاي دريايي در منطقه خليج فارس و درياي عمان با استفاده از داده گواري مشاهدات ژئودزي

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني
Mahdi Raoofian
نام دانشجو : محمود پيروزنيا

تاریخ:

مدلسازي ذخيره آب (TWS) در ايران با كمك مشاهدات سطح يك ماهواره گريس، استفاده از تكنيك شبكه بندي ماسكون و توابع پايه هارمونيك محلي

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني
Mahdi Raoofian
نام دانشجو : محسن فيضي

تاریخ:

مدلسازي منطقه اي ميدان پتانسيل ثقل در ايران با استفاده از روش اجزاء مرزي

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني
Mahdi Raoofian
نام دانشجو : ارمان باقرلو

تاریخ:

بررسي تغييرات زماني تكتونيكي پوسته اقيانوسي با استفاده از مشاهدات ماهواره اي ارتفاع سنجي و دارت

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني
Mahdi Raoofian
نام دانشجو : احلام گشتلي

تاریخ:

مدلسازي تغييرات جاذبي پس‌لرز با استفاده از مشاهدات جاذبي گريس و مدل‌هاي ژئوديناميكي براي زلزله‌هاي بزرگ

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني
Mahdi Raoofian
نام دانشجو : انيتا زري در