مطالعه روش هاي مختلف مشاهداتي در آناليز تغيير شكل هاي پوسته زمين بواسطه زلزله

نام اساتید: مهدي روفيان نائيني, ايرج جزيرييان
Mahdi Raoofian, Iraj Jazirian
نام دانشجو : سپيده جلاير