مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: روفیان نائینی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mraoofian@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۸۷۷۰۷۱-۳۰۶

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahdiRaoofian

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: ژئودزی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری