تاریخ:

افق رويداد سياه چاله هاي اكوستيكي

نام اساتید: جواد تقي زاده فيروزجايي
Javad Taghizadeh
نام دانشجو : سارا عزيزي