مشخصات فردی

نام: حسین

نام خانوادگی: صیادی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sayyaadi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HosseinSayyadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: سیستمهای انرژی

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک