از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

عضويت در شوراي نظارت وارزيابي و تضمين كيفيت انشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ تا تاریخ :

سرپرست گروه آموزشي سازه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ تا تاریخ :

معاون اداري مالي دانشكده مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

عضو شوراي بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي پايش سلامتي سازه ها