مشخصات فردی

نام: بهروز

نام خانوادگی: عسگریان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: asgarian@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/BehroozAsgarian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران