محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

Emotion Extraction from paintings based on Luscher Color test and Culture Technology (CT)

نویسندگان: بابك رنجگر, مهدي خوش لهجه آذر, ابوالقاسم صادقي نياركي

Babak Ranjgar, Mahdi Khoshlahjeh azar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش:

International Conference on Culture Technology

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

Cultural heritage guide system: a combination of augmented reality, deep learning and culture technology

نویسندگان: مريم شاكري, ابوالقاسم صادقي نياركي

Maryam Shakeri, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش:

International Conference on Culture Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

آينده GIS كاربردي در صنعت برق: بررسي فناوري هاي نوين توليد و انتشار محصولات اطلاعاتي GIS مبنا

نویسندگان: مهديه قدسي نژادكلهرودي, ابوالقاسم صادقي نياركي

, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني (GIS) در صنعت آب و برق

4th National Conference on application of GIS in water and electric power industries

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

بررسي روش هاي تلفيق معيارهاي كيفيت زندگي شهري

نویسندگان: سميرا وكيلي پور, ابوالقاسم صادقي نياركي, مصطفي قدوسي

Samira Vakilipour, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mostafa Ghodousi

عنوان همایش: بيست و چهارمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 96

Geomatics 96

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

توسعه سيستم اطلاعات مكاني فراگستر (Ubiquitous GIS) براي گردشگري

نویسندگان: سميه رخساري طالمي, ابوالقاسم صادقي نياركي, مريم شاكري

rokhsari somaiie, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Maryam Shakeri

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و مديريت شهري

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

نقش استفاده از پهبادها در مهندسي ژئوماتيك

نویسندگان: سيدمحسن موسوي, ابوالقاسم صادقي نياركي

Seyed mohsen Mousavi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران

4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and 3rd Conference and Exibition of Mass Housing and Building of Tehran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

مقايسه ميان الگوريتمهاي بهينهسازي كلوني مورچگان در مسئله فروشنده دوره گرد در GISفراگستر

نویسندگان: سينا ابوالحسيني, ابوالقاسم صادقي نياركي

Sina Abolhoseini, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران

4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and 3rd Conference and Exibition of Mass Housing and Building of Tehran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

مقايسه انواع تارگتها به منظور بهبود دقت واقعيت افزوده براي زيرساختهاي زيرزميني

نویسندگان: مينا كريمي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه

Mina Karimi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

ارايه روشي به منظور محاسبه حجم اشيا منظم با مكان هندسي مشخص با استفاده از سنسور كينكت

نویسندگان: نگار نوري, علي حسيني نوه , ابوالقاسم صادقي نياركي

Negar Noori, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

نگرشي جديد در فناوري سيستم اطلاعات مكاني با استفاده

نویسندگان: سيد محسن موسوي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه

Seyed mohsen Mosavi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

مروري بر سامانه هاي تعيين موقعيت داخلي در GIS فراگستر

نویسندگان: ميثم نجفي جوزاني, ابوالقاسم صادقي نياركي

Meysam Najafi Jozani, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

كاربرد GIS در كشاورزي

نویسندگان: مريم جعفري تفضل, ابوالقاسم صادقي نياركي, مصطفي قدوسي

Maryam Jafari Tafazol, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mostafa Ghodousi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در علوم كشاورزي

4th international conference on applied research in agriculture science

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

كاربرد سيستم اطلاعات مكاني در حوزه مديريت و كنترل بيماريها

نویسندگان: وحيد هاشمي, ابوالقاسم صادقي نياركي, مصطفي قدوسي

Vahid Hashemi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mostafa Ghodousi

عنوان همایش: اولين همايش بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهكارها و چالش ها

The 1st International Conference of Iranian natural hazards and environmental crises

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

كاربرد سيستم اطلاعات مكاني در حملونقل زيرزميني

نویسندگان: الناز علي اصل خياباني, ابوالقاسم صادقي نياركي, مصطفي قدوسي

Elnaz Ali Asl Khiabani, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mostafa Ghodousi

عنوان همایش: دومين همايش ملي رويكردهاي نوين در مهندسي معماري و مهندسي شهرسازي

The second Conference on Novel approaches of Architecture Engineering and urbanism Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

كاربردهاي سيستم اطلاعات مكاني در حملونقل دريايي

نویسندگان: گلسا شيرازي نژاد, ابوالقاسم صادقي نياركي, مصطفي قدوسي

Golsa Shirazinejad, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mostafa Ghodousi

عنوان همایش: دومين همايش ملي رويكردهاي نوين در مهندسي معماري و مهندسي شهرسازي

The second Conference on Novel approaches of Architecture Engineering and urbanism Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

كاربردهاي سيستم اطلاعات مكاني در حملونقل غيرموتوري

نویسندگان: گلسا شيرازي نژاد, ابوالقاسم صادقي نياركي, مصطفي قدوسي

Golsa Shirazinejad, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mostafa Ghodousi

عنوان همایش: دومين همايش ملي رويكردهاي نوين در مهندسي معماري و مهندسي شهرسازي

The second Conference on Novel approaches of Architecture Engineering and urbanism Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۱

كاربرد GISدر حملونقل با تاكسي و خودروهاي شخصي

نویسندگان: مهسا مهربان, ابوالقاسم صادقي نياركي, مصطفي قدوسي

Mahsa Mehraban, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mostafa Ghodousi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي علوم جغرافيا

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۱

بررسي راهكارهاي GIS در سامانه ي اتوبوس راني

نویسندگان: زهرا بادامچي شبستري, ابوالقاسم صادقي نياركي, مصطفي قدوسي

Zahra Badamchi Shabestari, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mostafa Ghodousi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي علوم جغرافيا

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

مروري تحليلي بر روند توسعه ي يك سيستم جهت محاسبه و مقايسه حجم با استفاده از سنسور كينكت

نویسندگان: نگار نوري, علي حسيني نوه , ابوالقاسم صادقي نياركي, مسعود ورشوساز

Negar Noori, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Masood Varshosaz

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

مدل سازي مديريت حوادث اورژانسي با استفاده از مدل سازي مبتني بر عامل

نویسندگان: مريم برزگر, ابوالقاسم صادقي نياركي, مريم شاكري

Maryam Barzegar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Maryam Shakeri

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

مقايسه ابزارهاي اخذ داده و توسعه نرم افزار با استفاده از حسگر Kinect

نویسندگان: اميدرضا عباسي, ابوالقاسم صادقي نياركي, سينا ابوالحسيني

Omid Reza Abbasi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Sina Abolhoseini

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

مقايسه روشهاي تصميمگيري براي مكانيابي بيمارستان با استفاده از معيارهاي جديد

نویسندگان: كيميا آموزنده, ابوالقاسم صادقي نياركي, ندا كفاش چرندابي

Kimia Amoozandeh, Abolghasem Sadeghi Niyaraki,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

طراحي و مدل سازي روشي براي توسعه IPSوVGIبر اساس تلفيق آنها در يك محيط مردم گستر

نویسندگان: رضا آراسته, سميه عباسي, ابوالقاسم صادقي نياركي

Reza Arasteh, Somayeh Abbasi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

A SURVEY OF SMART ELECTRICAL BOARDS IN UBIQUITOUS SENSOR NETWORKS FOR GEOMATICS APPLICATION

نویسندگان: سيد محمد رضا موسوي, ابوالقاسم صادقي نياركي

Seyyed Mohamamd Reza Moosavi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

Developing GIS-based Demand-Responsive Transit system in Tehran city

نویسندگان: حامد فاروقي, ابوالقاسم صادقي نياركي

Hamed Faroghi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

PROPOSING A MULTI-CRITERIA PATH OPTIMIZATION METHOD IN ORDER TO PROVIDE A UBIQUITOUS PEDESTRIAN WAYFINDING SERVICE

نویسندگان: محمدرضا ساحل گزين, ابوالقاسم صادقي نياركي, شكوه دره شيري

Mohammadreza Sahelgozin, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Shokouh Dareshiri

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

Design and Implementation of Ubiquitous Health System (U-Health) using Smart-Watches Sensors

نویسندگان: سيدوحيد رضوي ترمه, ابوالقاسم صادقي نياركي

Seid vahid Razavi terme, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

Spatial Data Integration using Ontology-Based Approach

نویسندگان: سعيد حسني, ابوالقاسم صادقي نياركي, Mohammadreza Jelokhani-Niaraki

Saeed Hasani, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammadreza Jelokhani-Niaraki

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

مقايسه نرم افزارهاي متن باز و تجاري تحت Web

نویسندگان: كوثر كبيري, ابوالقاسم صادقي نياركي, فريده رضائي نوده, رضا آراسته

Kosar Kabiri, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Farideh Rezaei Nodeh, Reza Arasteh

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

بررسي سامانههاي اطلاعات جغرافيايي متن باز با تأكيد بر نرم افزارهاي(Saga ,Gras ,Qgis ,Gvsig)

نویسندگان: مريم نيك بيان, ابوالقاسم صادقي نياركي, رضا محمدي آسيابي, رضا آراسته

Maryam Nikbayan, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Reza Mohammadi Asiyabi, Reza Arasteh

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

واكاوي روش هاي خوشه بندي سلسله مراتبي و افرازي با رويكرد مكاني در حوزه تصادفات تقاطع هاي برون شهري

نویسندگان: سايه زينلي, فرهاد حسينعلي, ابوالقاسم صادقي نياركي, ميثم عفتي

saye Zeinali, Farhad Hosseinali, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Meysam Effati

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

A NEW UBIQUITOUS-BASED INDOOR POSITIONING SYSTEM WITH MINIMUM EXTRA HARDWARE USING SMART PHONES

نویسندگان: Alireza Chehreghan, Sajjad Hassany Pazoky, ابوالقاسم صادقي نياركي, Rahim Ali Abbaspour

Alireza Chehreghan, Sajjad Hassany Pazoky, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Rahim Ali Abbaspour

عنوان همایش:

ISPRS International Conference of Geospatial Information Research

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

UBIQUITOUS INDOOR GEOLOCATION: A CASE STUDY OF JEWELLERY MANAGEMENT SYSTEM

نویسندگان: بهنام نيك پرور, ابوالقاسم صادقي نياركي, پيمان آذري

Behnam Nikparvar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, peyman azari

عنوان همایش:

ISPRS International Conference of Geospatial Information Research

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

Ubiquitous Total Station Development using Smartphone, RSSI and Laser Sensor providing service to Ubi-GIS

نویسندگان: محمدحسين شوشتري, ابوالقاسم صادقي نياركي

Mohammad Hossein Shoushtari, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش:

ISPRS International Conference of Geospatial Information Research

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

بررسي و مقايسه روش ها و كاربردهاي مختلف برچسب گذاري در رابطه با Spatial Registration

نویسندگان: رويا حبيبي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, احسانعلي كشته گر

Roya Habibi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, Ehsanali Keshtehgar

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

بررسي پارامترهاي هواشناسي موثر بر غلظت ازن با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي

نویسندگان: مهرداد رفيع پورگتابي, علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, مائده احمدي

Mehrdad Rafiepoure Gatabi, Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki,

عنوان همایش: دومين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

comparison of the multivariate regression and neural networks for spatial modeling of NOx concentration in tehran urban area

نویسندگان: مهرداد رفيع پورگتابي, علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, مهدي احمدي

Mehrdad Rafiepoure Gatabi, Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki,

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

The 3rd International Conference on Environmental Planning and Management 2013

محل برگزاری: اندونزي / Indonesia

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸

سيستمهاي اطلاعات مكاني فراگستر (Ubiquitous GIS) نسل جديد سيستمهاي اطلاعات مكاني (GIS)

نویسندگان: ابوالقاسم صادقي نياركي

Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش:

34th Asian Conference on Remote Sensing 2013 (ACRS 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

VGI Based Urban Public Transport

نویسندگان: فريده تيموريان, علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي

, Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Enriching Spatial Data Infrastructure (SDI) by User Generated Contents for Transportation

نویسندگان: مريم شاكري, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ

Maryam Shakeri, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Spatiotemoral Modelling of Dust Storm Sources Emission in West Asia

نویسندگان: الهام خدابنده لو, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي درويشي بلوراني, علي اصغر آل شيخ

Elham Khodabandehloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Alesheikh ALi Asghar

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

تلفيق الگوريتم هاي فرا ابتكاري و گراف به منظور استفاده از هواپيماي بدون سرنشين در توسعه پايدار شهري

نویسندگان: هدا اله بخشي, علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي

Hoda Allahbakhshi, Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

مدلسازي مكاني غلظت مونو اكسيد كربن در تهران با استفاده از رگرسيون چند متغيره و شبكه عصبي

نویسندگان: مهرداد رفيع پورگتابي, علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي

Mehrdad Rafiepoure Gatabi, Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

طراحي و توسعه يك وب سرويس مكاني به منظور تهيه نقشه هاي زمانمند و پوياي خطر پذيري سيل در محيط شهري مطالعه موردي (رودخانه مهران رود تبريز

نویسندگان: رسول جلالي فر, علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي

Rasoul Jalalifar, Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

شناسايي مناطق در معرض خطر سيل و آبگرفتگي شهر تبريز با استفاده از GIS و تصميم گيري چند معياره

نویسندگان: مصطفي خوش ابي, علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي

Mostafa Khoshabi, Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

جايابي سنسور هاي هوشمند تشخيص نشت در سيستم آبرساني شهرك صنعتي مامونيه

نویسندگان: هانيه جعفري, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, فائزه فراهاني

Hajar Jafari, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, Faezeh Farahani

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

جانمايي بهينه ايستگاههاي آتش نشاني و سيستمهاي هوشمند اتفاي حريق در منطقه 2 تهران

نویسندگان: سميه عباسي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, سميرا سليماني

Somayeh Abbasi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, Samira Soleimani

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

طراحي و توسعه يك وب سرويس مكاني به منظور تهيه نقشه هاي زمانمند و پوياي خطرپذيري سيل در محيط شهري(مطالعه موردي: رودخانه مهران رود تبريز)

نویسندگان: رسول جلالي فر, علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي

Rasoul Jalalifar, Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

استفاده از روشهاي تصميم گيري AHPو VIKORدر سيستم اطلاعات مكاني براي مكانيابي جايگاه سوخت

نویسندگان: مريم شاكري, ابوالقاسم صادقي نياركي, هدا اله بخشي

Maryam Shakeri, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Hoda Allahbakhshi

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

ارائه مدلي مكاني براي تعيين پتانسيل گردشگري و بررسي تاثير آن در برنامه ريزي حمل و نقل

نویسندگان: هدا اله بخشي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, مريم شاكري

Hoda Allahbakhshi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, Maryam Shakeri

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

واكاوي روش هاي تصميم گيري چند معياره Ahp و Fahp به منظور جانمايي تابلوهاي پيام متغير (Vms) در محيط GIS

نویسندگان: الهام خدابنده لو, ابوالقاسم صادقي نياركي

Elham Khodabandehloo, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

بكارگيري اطلاعات جغرافيايي داوطلبانه ) (VGIدر راستاي توسعه SDI در حوزه حمل و نقل

نویسندگان: مهديه قدسي نژادكلهرودي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, اعظم بهره دار

, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, Azam Bahrehdar

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك