تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

مدلسازي مكاني بيماري تب شاليزار در شمال ايران

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, ياسر ابراهيميان قاجاري, محمد طالعي, محمد طالعي, فرهاد حسينعلي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, Yaser Ebrahimianghajari, Mohammad Taleai, Mohammad Taleai,
نام دانشجو : مجتبي اصغرزاده نشلي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

مدلسازي مناطق مستعد آسم با استفاده از يادگيري ماشين با تاكيد بر مديريت داده

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي اصغر آل شيخ, محمودرضا دلاور, ندا كفاش, محمدسعدي مسگري سقزلو
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Alesheikh ALi Asghar, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : سيدوحيد رضوي ترمه

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

بهينه سازي شبكه حسگر فراگستر(USN) براي پايش مرزها

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, عباس عليمحمدي سراب, حميدرضا غفوري, نجمه نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Hamidreza Ghafori, , Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : مهدي مقدم پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

توسعه سامانه راهنماي توريست با به كارگيري واقعيت افزوده و داده هاي مكاني داوطلبانه

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مريم شاكري, محمدسعدي مسگري سقزلو, رحيم علي عباسپور, محمدسعدي مسگري سقزلو
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Maryam Shakeri, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : سهيل رضائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

طراحي و توسعه سامانه GIS تحت وب براي تصاوير پانوراما

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مسعود ورشوساز, هاني رضاييان, محمد طالعي, محمد طالعي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Masood Varshosaz, , Mohammad Taleai, Mohammad Taleai
نام دانشجو : عادل زنگانه

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

تعيين موقعيت فراگستر در محيط داخلي بر مبناي تصوير

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه , علي اصغر آل شيخ, رحيم علي عباسپور, علي اصغر آل شيخ
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : ميثم نجفي جوزاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

تحليل عيني و ذهني پارامترهاي مكاني موثر در ارزيابي كيفيت زندگي شهري

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مصطفي قدوسي, محمد كريمي, محمودرضا دلاور, محمد كريمي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mostsfa Ghodosi, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : سميرا وكيلي پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

مسيريابي بر مبناي مدلسازي تجربيات مكاني در GIS فراگستر

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مريم شاكري, محمدرضا ملك, فريد كريمي پور, محمدرضا ملك
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Maryam Shakeri, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مريم برزگر

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

نمايش واقعيت افزوده سه بعدي در فضاهاي داخلي در GIS فراگستر

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه , علي نحوي, محمد طالعي, محمد طالعي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Ali Nahvi, Mohammad Taleai, Mohammad Taleai
نام دانشجو : رضا محمدي سليماني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

استخراج اشيا بر مبناي الگوهاي از پيش تعيين شده از ابر نقاط كينكت و استخراج روابط توپولوژي سه بعدي در GIS فراگستر

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه , فريد كريمي پور, مهدي فرنقي, مهدي فرنقي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, , Mahdi Farnaghi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : سيد محسن موسوي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

استفاده از روشهاي تارگت مبنا به منظور بهبود دقت واقعيت افزوده در GIS فراگستر براي مديريت زيرساخت هاي زيرزميني شهري

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه , محمدرضا ملك, محمد سعادت سرشت, محمدرضا ملك
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مينا كريمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

بهبود مسيريابي پويا در شبكه حمل و نقل شهري مبتني بر شبكه حسگرهاي فراگستر

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, محمدحسن وحيدنيا, علي اصغر آل شيخ
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سينا ابوالحسيني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

توسعه يك سيستم تعامل پذير معنايي داده براي حوادث برق در بستر زير ساخت داده مكاني فراگستر(USDI)

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدرضا جلوخاني, محمود رضا دلاور, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohamad Jelikhani, Mahmodreza Delavar, Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سعيد حسني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

بهبود بصري سازي داده هاي مكاني در محيط هاي فراگستر مبتني بر فناوري واقعيت افزوده

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدرضا ملك, محمدرضا ملك, علي نحوي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Reza Malek, Mohammad Reza Malek, Ali Nahvi
نام دانشجو : بهمن جمالي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

طراحي و مدلسازي پايش بيماران مبتلا به آسم در حوزه بهداشت فراگستر

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو, سيدعلي جواد موسوي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Seyedalijavad Mosavae
نام دانشجو : احسانعلي كشته گر

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

توسعه يك چارچوب مفهومي براي بصري سازي فراگستر بر مبناي حسگرهاي حركتي

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, رحيم علي عباسپور, محمدرضا ملك, مهدي فرنقي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Mohammad Reza Malek, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : رضا آراسته

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

جانمايي سنسورهاي بي سيم با هدف بيشينه سازي پوشش سنجنده

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمودرضا دلاور, مهدي فرنقي, مهدي فرنقي
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Mahdi Farnaghi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : رضا زارعي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

مدلسازي و پيش بيني مكاني- زماني كانون هاي ريزگرد

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, علي درويشي, محمدرضا ملك, محمدرضا ملك
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, , Mohammad Reza Malek, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : الهام خدابنده لو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و توسعه سيستم حمل و نقل جاده اي با استفاده از crowdsourcing در بستر SDI

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, سيدمحمد سادات حسيني, محمدرضا ملك
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek, , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مريم شاكري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

بهبود ناوبري هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از تحليل هاي مكاني

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, ابوالقاسم صادقي نياركي, فريد كريمي پور, محمدرضا ملك, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Mohammad Reza Malek, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : هدا اله بخشي

تاریخ:

مدلسازي دسترسي و حوزه نفوذ تسهيلات شهري بر اساس داده هاي خط سير

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : مصطفي قدوسي

تاریخ:

ارائه روشي جهت استخراج داده مكاني براي واقعيت افزوده فراگستر در حوزه فناوري فرهنگ

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : مريم شاكري

تاریخ:

مدلسازي مكاني- زماني تاب آوري شهري در برابر زلزله

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مصطفي قدوسي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mostsfa Ghodosi
نام دانشجو : فاطمه رحيمي

تاریخ:

اندازه گيري و پيش بيني فراگستر غلظت ذرات معلق كمتر از 2/5 ميكرون

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مهدي فرنقي, ندا كفاش چرندابي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mahdi Farnaghi, Neda Kaffashcharandabi
نام دانشجو : محمدحسن فرزادي

تاریخ:

توسعه آنتولوژي مكاني در حوزه فناوري فرهنگ

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مريم شاكري
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Maryam Shakeri
نام دانشجو : بابك رنجگر

تاریخ:

سنجش درك انسان از شهر با استفاده از فناوري فرهنگ

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مريم شاكري
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Maryam Shakeri
نام دانشجو : ايدا رضايي كوهستاني

تاریخ:

مدلسازي تاب آوري شهري با استفاده از نظرات غير مستقيم افراد

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مصطفي قدوسي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mostsfa Ghodosi
نام دانشجو : سمانه كليدري

تاریخ:

مدلسازي ريسك خواب آلودگي راننده با داده كاوي مكاني و رويكرد شناختي

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي نحوي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Ali Nahvi
نام دانشجو : فربد فرهنگي

تاریخ:

ارزيابي دسترسي به كاربري هاي كليدي بر اساس حالت سفر و ويژگيهاي اقتصادي- اجتماعي

نام اساتید: مصطفي قدوسي, ابوالقاسم صادقي نياركي
Mostsfa Ghodosi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : علي ربيع پور