بررسي و تحليل تابلوهاي راهنماي مسير براي استفاده در سيستم اطلاعات مكاني فراگستر (ubiquitos GIS)

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, محمد كريمي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Karimi
نام دانشجو : اميرحسين غلامي اصل

نقش GIS از ديدگاه اقتصادي و اجتماعي

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : نگار نوري

كاربرد GIS در منابع مختلف انرژي

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : حسن ديوسالار

كاربرد GIS در مسائل امنيتي و نظامي

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, محمد طالعي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Taleai
نام دانشجو : سيدزانا ذكريائي نژاد

توسعه محيطهاي سيستم اطلاعات مكاني (GIS) با استفاده از زبانهاي برنامه سازي پيشرفته

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مهدي فرنقي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : محمدجواد شهيدي نژاد

كاربرد سيستم اطلاعات مكاني (GIS) در پليس

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدرضا ملك
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : علي علي بابا

كاربرد فيزيك در سيستم اطلاعات مكاني (GIS)

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : زهره محمدي احمدآباد

بررسي سناريوهاي بهداشت مكاني در محيط Arc GIS

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدرضا ملك
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : كيميا آموزنده

كاربرد GIS فراگستر در مديريت امنيت مرزهاي كشور

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : مهدي مقدم پور

مروري بر تجارت داخل كشور درخصوص توسعه سامانه ناوبري

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, عباس عليمحمدي سراب
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : معين مولوي گنابادي

مسيريابي در شرايط پس از وقوع زلزله

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, عباس عليمحمدي سراب
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : الناز علي اصل خياباني

كاربردهاي سيستم اطلاعات مكاني در صنعت صدا و سيما

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي اصغر آل شيخ
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سيدكورش قضائي