مشخصات فردی

نام: ابوالقاسم

نام خانوادگی: صادقی نیارکی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: a.sadeghi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AbolghasemSadeghiNiyaraki


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران- نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی

گرایش: سیستم اطلاعات جغرافیایی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری