مشخصات فردی

نام: شیما

نام خانوادگی: نجفی نوبر


مشخصات تماس

پست الکترونیکی:

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ShimaNagafinobar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

گرایش: سیستمهای انرژی

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک