مشخصات فردی

نام: شهرام

نام خانوادگی: آزادی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: azadi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ShahramAzadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی خودرو

گرایش: خودرو

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک