مشخصات فردی

نام: سیدمرتضی

نام خانوادگی: موسوی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m_mousavi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedMortezaMousavi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: منابع آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران