مشخصات فردی

نام: سیدمحسن

نام خانوادگی: صالح کوتاهی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: saleh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedMohsenSalehkoutahi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: فیزیک هسته ای

واحد سازمانی: فیزیک