مشخصات فردی

نام: سیدمسعود

نام خانوادگی: فاطمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: smfatemi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedMasoudFatemi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش: ریاضی کاربردی

واحد سازمانی: ریاضی