مشخصات فردی

نام: سیدبهرام

نام خانوادگی: بهشتی اول


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: beheshti@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedBahramBeheshtiAvval


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران