مشخصات فردی

نام: سیدعبدالله

نام خانوادگی: میرطاهری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mirtaheri@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۲۰۰۰۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SeyedAbdollahMirtaheri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: مخابرات میدان موج

واحد سازمانی: مهندسی برق